Vedtekter for Nord-Trysil historielag

Vedtatt 13.03.2002 - sist endret av årsmøtet 29.03.2017

Navnet ble endret fra Jordet historielag til Nord-Trysil historielag på årsmøtet den 29. mars 2012.

1. Formål

Nord-Trysil historielag har som formål å verne om den lokale kulturarven, øke og spre kunnskapen om grendas fortid.

2. Oppgaver

Laget setter seg som oppgave å samle og videreformidle alle typer tradisjoner knyttet til liv og virke i og rundt grenda.

3. Medlemmer

Nord-Trysil historielag består av personlige medlemmer. Medlem blir den som betaler kontingent. Årskontingent betales før 1. juli.

4. Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste organ og holdes hvert år før 1. mars. Lagets virksomhet følger kalenderåret.

Møtet kunngjøres ved oppslag med minst en måneds varsel. Saker til årsmøtet må være styret i hende 14 dager i forvegen. Gyldige vedtak på årsmøtet, medlemsmøtet og i styret må ha simpelt flertall. Årsmøtet behandler styrets årsmelding, aktivitetsplan, kontingent, regnskap med revisors innstilling, pluss innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 2/5 av medlemmene krever det.

Årsmøtet velger et styre på fem medlemmer. Styreverv gjelder for to år om gangen. Første året velges to styremedlemmer for ett år.

Årsmøtet velger for øvrig to revisorer og valgkomite på to personer, alle for ett år.

Årsmøtet kan oppnevne egne utvalg.

5. Styret

Styret består av leder, sekretær og kasserer og to styremedlemmer. De velges ved særskilte valg på årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig med tre medlemmer til stede.

6. Medlemsmøtet

Nord-Trysil historielag legger vekt på medlemmenes innflytelse og ser på medlemsmøtet som et viktig organ i laget. Styret oppfordres om å legge flest mulige saker til medlemsmøtet. Naturlige saker for medlemsmøtet kan være skisse til aktivitetsplan, forslag til foredragstemaer, til turer og kurs.

7. Vedtekter

Vedtekter vedtas av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Gyldige vedtektsendinger krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene.

8. Oppløsing

Hvis laget oppløses, må det gjøres på årsmøte, og etter at minst 2/3 av de frammøtte har krevd det. I tilfelle oppløsing bestemmer årsmøtet hvordan lagets midler skal disponeres.

Nyeste kommentarer

04.01 | 11:05

Bruarbrækka 2020 er blitt veldig bra! Mange gode artikler og flotte bilder!

23.08 | 15:21

Vedmodig, i den ene bygningen ble faren min føst i 1916, og i den andre ble begravelsen holdt.

08.07 | 14:58

Har besøkt "Hatten" en gang. Fin tur.

05.01 | 18:35

Jeg er glad for at noen holder liv i historien 😃

Del denne siden